Religiosos

Frei Eurípedes Otoni – Paróquia Santa Rita ( GV )